skip to Main Content
0365 455 330 office@sstgruptransilvania.ro

Toţi clienţii finali de gaze naturale au dreptul să îşi schimbe furnizorul, cu respectarea condiţiilor contractuale, în termen de 21 de zile de la data solicitării. Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale nu implică modificări de ordin tehnic.

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către clientul final sunt următoarele:

  1. Alegerea noului furnizor de gaze naturale

care deţine licenţă pentru desfăşurarea acestei activităţii pe piaţa de gaze naturale.
Pe pagina de internet a ANRE, www.anre.ro, la categoria ”Gaze naturale – Informatii de interes public – Furnizori gaze naturale” puteți găsi lista furnizorilor licențiați de gaze naturale. În aceeaşi categorie, este afişată şi lista cu “Link-urile către ofertele-tip publicate pe paginile de internet ale furnizorilor de gaze naturale”.

  1. Încheierea contractului cu noul furnizor si rezilierea contractului cu actualul furnizor

Dupa ce conveniţi cu furnizorul nou asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra pretului de furnizare, încheiaţi cu acesta contractul de furnizare a gazelor naturale, cu luarea în considerare a termenului necesar denunţării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.

Notificați, în scris, actualului furnizor intenția dumneavoastră de reziliere a contractului de furnizare încheiat cu acesta, respectând termenul și condițiile de denunțare unilaterală, prevăzute în contract.

În situaţia în care sunteţi un client casnic care denunţă unilateral un contract de furnizare în regim reglementat, vă precizăm că, potrivit clauzelor contractuale, această denunţare devine efectivă sub condiţia achitării tuturor obligaţiilor de plată, mai puţin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.

Vă recomandăm să obțineți de la actualul furnizor o confirmare, de asemenea, în scris, a primirii notificării dumneavoastră.

  1. Determinarea indexului contorului

Responsabilitatea stabilirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine operatorului sistemului la care este racordat locul dumneavoastră de consum. Acesta convine şi consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului dumneavoastră din ziua în care furnizorul nou începe să vă vândă gaze naturale.

Vă recomandăm să citiți și să notați și dumneavoastră indexul contorului de gaze naturale în ziua respectivă.

  1. Decontul final de lichidare

În termen de maximum 42 de zile de la data schimbării furnizorului, vechiul furnizor vă va transmite o factură cu decontul final de lichidare a tuturor obligaţiilor de plată.

Achitaţi contravaloarea acestei facturi până la termenul scadent.

     5. Incetarea contractului

Contractul încetează în următoarele situaţii:

a) la data rămânerii irevocabile a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului față de furnizor,

respectiv insolvenței faţă de consumator.

b) în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale asumate, partea care şi-a îndeplinit propriile obligaţii

poate solicita rezilierea prezentului contract şi obligarea contractantului la plata de daune-interese.

Rezilierea contractului intervine de plin drept, fără intervenţia instanţelor de judecată, de la data înscrisă

de parte în cuprinsul notificării.

c) prin denunţare unilaterală de către consumator, în condițiile notificării prealabile cu cel puțin 21 de zile

calendaristice. Denunțarea unilaterală a contractului nu poate fi solicitată decât în condițiile îndeplinirii

obligațiilor contractuale.

d) prin acordul de voinţă al părţilor

        6. Model factura

7. Documente necesare incheierii contractului

  • Copii dupa certificatul de inmatriculare la ORC,
  • CUI,
  • verificarile tehnice la zi,
  • act de identitate al reprezentantului legal.

8. Durata contractului

Contractul se incheie pe o perioada de 12 luni, cu drept de denuntare unilaterala in termen de 21 de zile. Contractul se prelungeste automat cu o perioada de 12 luni, daca partile nu renunta in mod expres la colaborare.

Back To Top