skip to Main Content
0365 455 330 office@sstgruptransilvania.ro
  1. Terminologie:

*PCS –(Putere calorifică superioară)  – înseamnă cantitatea de căldură degajata prin arderea completă în aer a unei cantităţi de un metru cub  (1 m3) de gaz natural, astfel încât presiunea absoluta (1,01325 bar) la care are loc reacţia sa rămână constantă, reactantii si toate produsele de ardere sunt aduse la aceeasi temperatură specifica de (25°C); toate aceste produse fiind în stare gazoasă cu excepţia apei formată prin ardere, care este transformata in stare lichidă la 25 ºC. PCS va fi exprimata in KWh/Smc sau kWh/Nmc sau MJ/Smc sau MJ/Nmc sau un multiplu al acestora, conform reglementarilor in vigoare la data livrarii.

*Cod loc de consum (CLC) – codul unic atribuit de operator fiecărui loc de consum din zona proprie de licenţă de operare, la înregistrarea acestuia în baza de date a operatorului, care asigură identificarea locului de consum, precum şi căutarea operativă a datelor de consum aferente acestuia, respectiv punerea lor la dispoziţia solicitanţilor care au drept de acces la acestea;

Codurile sunt alfanumerice, se regăsesc pe facturile de consum și diferă de la un distribuitor la altul, de la un loc de consum la altul. Codul locului de consum este format din 10 cifre, începe cu cifra 5 și este disponibil pe prima pagina a facturii de consum, în dreapta sus

*Codul de client este un cod numeric, disponibil clienților pe factură. Acestea ne ajută la identificarea corectă în sistemele informatice și în relația cu noi, de ex. la efectuarea plăților, transmiterea indexului, actualizarea contractelor etc.

*operator de distribuție – persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de distribuție a gazelor naturale în una sau mai multe zone delimitate și răspunde de exploatarea, întreținerea și dezvoltarea sistemului în respectiva zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii la un nivel rezonabil a cererii pentru distribuția gazelor naturale;

*operator de înmagazinare – persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de înmagazinare și răspunde de exploatarea instalației de înmagazinare a gazelor naturale;

*operator de transport și de sistem – persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de transport al gazelor naturale și răspunde de exploatarea, întreținerea și, dacă este necesar, dezvoltarea sistemului de transport într-o anumită zonă și, după caz, a interconectărilor sale cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului, în vederea satisfacerii cererii pentru transportul gazelor naturale;

* Preț contractual – prețul la care este realizată furnizarea gazelor naturale în baza unui contract-cadru avand toate tarifele si serviciile incluse.

* Date de consum – date privind consumul efectiv de gaze naturale înregistrat la un loc de consum şi determinat prin citirea de către operator a indexului echipamentului de măsurare;

* Interval de citire – intervalul de timp între doua citiri consecutive ale indexului echipamentului de măsurare pentru determinarea cantităţii de gaze naturale corespunzătoare acestui interval;

* Perioada de facturare – intervalul de timp pentru care se emite facture reprezentând contravaloarea consumului de gaze naturale din acest interval la locul de consum al clientului final;

* Modalitatea de conversie a cantitatii de gaze naturale exprimata in metrii cubi – mc/mii mc – in cantitatea de energie:

– Energia Gazelor naturale (Kwh)= Volumul de gaze naturale (mc) x Puterea calorifica superioara (KWh/mc)

– Energia Gazelor naturale (MWh)= Volumul de gaze naturale (mii mc) x Puterea calorifica superioara (KWh/mc)

* Plafonare: Plafonarea prețurilor la gaze naturale este aplicabilă doar dacă în contractul tău de furnizare există un preț mai mare decât prețul plafonat.

* Compensare: Compensarea reprezintă acordarea unei sume unitare, determinată ca produs între valoarea unitară a compensaţiei şi consumul facturat aferent perioadei de referinţă a compensaţiei. Compensarea nu se acordă în cazul în care se depășesc limitele impuse de OUG 118/2021completată și modificată de OUG nr. 3/2022, inclusiv marja de maximum 10%

Clientul final poate beneficia de plafonare, de compensare, de ambele sau de niciuna (dacă nu sunt îndeplinite criteriile enunţate in lege).

  1. Explicatii despre componentele din factura

In prima pagina a facturii, se regasesc, in partea stanga, datele de identificare ale furnizorului.

Tot in prima pagina se regasesc in partea dreapta sus, datele privind numarul facturii, data de emitere si data de scadenta. Mai jos se regasesc datele de identificarea ale cumpratorului. Tot in partea dreapta se regasesc datele locului de consum, adresa locului de consum, codul de client, CLC, numarul si data contractului, precum si informatii referitoare la expirarea verificarii/ reviziei instalatiei de utilizare a Gazelor naturale.

In partea centrala a primei pagini, se regasesc informatiile cu privire la produsul/serviciul facturat, unitatea de masura exprimata in MWh, cantitatea facturata, Pretul contractual, Valoarea rezultata din produsul dintre cantitate si pret, valoarea TVA. De asemenea, pentru consumatorii care sunt platitori de acciza, acestia regasesc in factura si calculul pentru acciza. In partea dreapta jos, se regasesc calculele cu privire la totalul facturii, precum si informatii legate de platile neefectuate, sau plati realizate in avans, ca mai apoi sa se regasesca totalul tuturor punctelor de consum ale clientului respectiv.

Pagina a doua a facturii aduce informatii suplimentare cu privire la modalitatea de conversie a Gazelor masurate in cantitate de energie. Date cu privire la modalitatea de plata, informatii cu privire la obligativitatea clientului de a efectua verificare sau revizia intalatiei de gaze naturale, informatii pentru transmiterea sugestiilor si reclamatiilor, date de contact, precum si date de contact ale Operatorilor de Distributie. De asemenea, se regasesc informatii cu privire la schimbarea furnizorului cu trimitere la pagina oficiala a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, pentru consultarea listei operatorilor economici, in vederea alegerii unui alt furnizor. Se regasesc, de asemenea, Ordine ale ANRE, care stau la baza activitatii de furnizare.

Pagina a treia a facturii, se regasesc informatii cu privire la OUG nr. 118/2021 completată și modificată de OUG nr. 3/2022 cu privire la plafonarea si compensarea preturilor in facturile de gaz ale clientilor.

Ultima pagina readuce informatii cu privire la Consumator si a locului de consum, a categoriei de consum in care este incadrat. In partea de sus se regaseste un grafic de consum al acestuia. Iar in partea de jos  a paginii este redat un tabel in care se observa informatii cu privire la seria aparatului de masura, intervalul pentru care se factureaza, tipul indexului, adica daca este masurat, estimat sau autocitit, indexul vechi, indexul nou, cantitatea masurata, PCS, si cantitatea de energie exprimata in MWh.

Back To Top